НОЛАҲОИ БОД

(Идома)

 

Қиссаи трактор ва фидоибачаи шудгор

 

Чу бод дар сари бед афтаду шавад рақсон,

Худой донад, к-ӯ бо ҳаво чиҳо гӯяд.

Мавлавӣ

Ин дам акнун гӯш кун сози дигар,

Аз забони бодҳои раҳгузар:

Гӯшае дигар аз он ранҷу азоб,

Ҳоли зору ғуссаҳои беҳисоб.

Қиссаи шудгору марде дардманд,

Қиссае аз рӯзгори чуну чанд.

Мухтасар гӯям, биёву гӯш дор,

То шавӣ огаҳ зи ҷабри рӯзгор.

Буд марде аз табори холисон,

Хоксору дилвасеъу меҳрубон.

Кору заҳмат баҳри рӯзӣ пешааш,

Ишқ буду меҳр аслу решааш.

Ҷӯраи хурду калони русто,

Зикри хайри номи ӯ дар ҳар куҷо.

ӯ нахустин марди он айём буд,

Ки трактор аз барояш «ром» буд.

Рӯҳи ӯ бегона бо кибру ғурур,

Аз рифоҳу истироҳат гашта дур.

Рӯзу шаб шудгор мекард он азиз,

Бо тане хаста, гирифтору мариз.

Чунки ӯ дилбастаи он кор буд,

Як фидоибачаи шудгор буд.

Рӯзҳое ҳам бидуни обу нон,

Дар дили шаб, зери боми осмон.

Ташнаву гушна, вале машғули кор,

Аз рутубатҳо тану ҷонаш фигор.

Ҷисми ӯ аз ранҷи сурфа дар азоб,

Гашта бегона барояш хурду хоб.

Ҷуфт мекард ӯ замини сахтро,

Шукрҳо мекард ӯ ин бахтро…

***

Модари ранҷури ӯ дар хонае,

Хона гуфтам? На, ки як вайронае.

Чордеворе, ки бому дар надошт,

Мисли як оғил, ки гову хар надошт.

Як заминкан ҷои хона будашон,

Ноаён мекард ӯ нобудашон.

Як муҳити тангу торику хабис,

Як муҳите, ки нағунҷад дар ҳадис…

Не гилему бурё, не зарфи об,

Не дар он курпаччаю не рахти хоб.

Он заминкан гӯри фарди зинда буд,

Осмон аз диданаш шарманда буд.

Дар ҳамин ҷо пиразан шаб то саҳар,

Чашми дил сӯи Худо, мебурд сар.

Гарчи буда кӯзае аз дард ӯ,

Бахти фарзандаш талаб мекард ӯ.

Дастҳои лоғараш сӯи само,

То расад лутфу атое аз Худо.

То ки фарзандаш бимонад дар амон,

Аз ҳама ҷабру ситамҳои замон.

Лек танҳо бачааш — Абдураҳим,

Дар дили шабҳо барӣ аз тарсу бим,

Бо трактораш ҳама саргарми кор,

Дар дили даште пур аз каҷдуму мор.

Хокро шудгор мекард ӯ башаст,

Ногаҳон чархи тарактораш шикаст…

Ҳар чи мекӯшид, аммо бе самар,

Чархи бишкаста начархид аз дигар.

Гушнагиву дард бар ӯ кора кард,

«Бачаи шудгор»-ро бечора кард.

Хаста гашту сурфааш аз сар гирифт,

Аз таби ин сурфа ҷонаш даргирифт.

Он қадар сурфид, ки беҳол гашт,

Берамақ уфтод дар домони дашт.

Сурфа карду сурфа карду хоб рафт,

Бемадору хастаю бетоб рафт.

Шаб, ҳаво торик буду сард буд,

Ин ҳама бар дард, дигар дард буд.

Ҷисми ранҷураш ба рӯи хоки сард,

Охирин нақше аз ӯ эҷод кард.

Зард мешуд боғи ҷисмаш аз хазон,

Сард мешуд пайкараш дар назъи ҷон.

Марг сӯяш ханда мекард аз камин,

То барад ӯро ба оғӯши замин.

Мисли море рӯи ҷисмаш мехазид,

Андак-андак пайкарашро мегазид.

Ҷуз ҳамон чархи хамӯш он нимашаб,

Кас набуд нозир ба разми сӯзу таб.

Ҷисми ӯ мағлуб мешуд дар набард,

Дасту пояш мешуданд оҳиста сард.

Дар ниҳоят он ҷавони нозанин,

Ҷони худро дод бар Ҷонофарин.

Оре, оре, марг поёни ҳаёт,

Кай диҳад бар одам уммеди наҷот.

Ҳамраҳи ҳар зиндае дар ҳар куҷо,

Марг меояд бидуни изи по.

Бехабар ояд суроғи ҷони кас,

Бехабар аз ҳар ҳавою ҳар ҳавас.

Мебарад ӯ туъмаи худро ба гӯр,

Бо камоли эҳтирому не ба зӯр.

Марг меояд гаҳе аз роҳи об,

Гаҳ зи бехобӣ, гаҳе дар вақти хоб.

Гоҳ рӯи тиккае аз як банан,

Меравад ӯ бар суроғи марду зан.

Пушти фармон гоҳ зоҳир мешавад,

Сужае ҳам баҳри шоир мешавад.

Гоҳ меояд ба рӯи бистарат,

Гоҳ меёбад туро пушти дарат.

Гоҳ пушти хатти телфонҳои бад,

Бо қатори вожа аз раҳ мерасад.

Гоҳ бо оҳе асират мекунад,

Аз худат, аз умр, серат мекунад.

Марг бо ҳар чизу ҳар ҷо мерасад,

Бе иҷозат, бе таманно мерасад.

Ҷумлагӣ, дар чораи ӯ нотавон,

Гашта таслими Худои ломакон.

Лек марги ин ҷавони нозанин,

Марги дигар буд, аз навъи хашин.

Ҳосили зулму ситамҳои замон,

Ҳосили ҷабру ситам бар одамон…

Рӯз шуд, модар надид Абдураҳим,

Сар бидод ӯ нолаҳои «во Раҳим».

Дил шаҳодат дод- фарзандат гузашт,

Рафт роҳе, ки надорад бозгашт.

Баски қалби модарон ойина аст,

Хонаи ишқ асту як ганҷина аст.

Ин ҳақиқат бори дигар шуд яқин,

Ҷовидон кас нест дар рӯи замин.

Хоса оне ки маризу нотавон,

Кас надорад ҷуз Худованди ҷаҳон.

Нола мекарду гиребон медарид,

Дар заминкан ҳамчу соя мехазид.

Рӯҳи ӯ дар ҷисми ӯ маҳсур буд,

Дарку эҳсос аз тани ӯ дур буд.

Чун бидид ӯ ҷисми сарди пури худ,

Ин ҷаҳонро дид ҳамчун гури худ.

Шевану фарёди ӯ поён надошт,

Ҳолате монанди як девона дошт.

Рӯю мӯ меканд, модар аз алам,

Нотавон дар назди он ҷабру ситам.

Сар ба сӯи осмон фарёд зад,

Рӯсариро пора карду дод зад:

«-Эй Худо, ин имтиҳон аз баҳри чист?

Ин ғами барманрасида ҷабри кист?…»

Қалби санг аз оҳи модар об шуд,

Осмон аз навҳааш бетоб шуд.

Васфу тасвири чунин як манзара,

Мебарад тоқат зи дилҳо яксара…

 

ДОСТОНИ  ПАХТАЗОРОН ВА ПАХТАКОРОН

 

Миёни пунбазороне,

Ба дастат тӯрба мегардӣ ба сони хонабардӯшон.

Вале дарди миёнатро

Куҷо ҳис мекунанд он пунбабаргӯшон.

                                                           Лоиқ

Бишнав акнун нолаи боди баҳор,

Нолае, ки мерасад аз пахтазор.

Пахтазоре, ки саропо ранҷ буд,

Ҳокимонро лек кони ганҷ буд.

Пахтазоре, ки барои пахтакор,

Рӯзҳоро карда чун шабҳои тор.

Пахтакорӣ пешаи мардум бишуд,

Тешае бар решаи мардум бишуд.

Пахтаро кай дид он фарзанди кӯҳ,

Пахтаро кай буд эъҷозу шукӯҳ?

Мардумони кӯҳзоди бовиқор,

Чун ғулому зархариди пахтазор.

Пахта мегуфтанд, ҷумла рӯзу шаб,

Пахта мегуфтанду ҷома аз канаб.

Пахта — тиллои сафеди хоҷагон,

Мегирифт аз одамон зӯру тавон.

Пахта месабзид, аммо на ба об,

Оби дида, хуни дил, ранҷу азоб.

Ҷӯяҳои пахта чун занҷирҳо,

Баста дасти навҷавону пирҳо.

Чун зулуке хуни мардум мемакид,

Аз даҳонаш хуни мардум мечакид.

Ин зулуки гушнаи аз сер дур,

Туъмаҳо медод бар дандони гур.

То ки бошад «пахтаҷон» дар офият,

Заҳрҳо пошида рӯи ҷамъият.

Ин ба он маънӣ, ки дар умри сиёҳ,

Қадри одам буд санги рӯи роҳ.

Не тараҳҳум буд, не парвои кас,

Одам инҷо буд мисли хору хас.

Дар даруни ҷӯяҳои пахтазор,

Пиру барно, марду зан машғули кор.

Ташнагию гармии тоқатшикан,

Бурда он зӯру рамақро аз бадан.

Дар фироқи чашмаю оби зулол,

Бо забони байтҳо карда мақол.

Байт мегуфтанд, аммо нола буд,

Нолаҳошон ҳасрати садсола буд.

Байт мегуфтанд аз ҷабри замон,

Байти дарду ҳасрату оҳу фиғон:

— Эй дареғ аз оби софи сойҳо,

Мемурем ин ҷо даруни лойҳо.

— Дар кавири холии пурхору хас,

Дар азоб аз пашшаю неши магас.

-Эй дареғи шавкати кӯҳу дара,

Нағмаҳои дилпазири шаршара.

-Ку қуруту чаккаи айлоқи мо,

Вой аз ин гармову ҳалқи қоқи мо.

-Ку нишастанҳо ба зери сояҳо,

Ку нишоти сӯҳбати ҳамсояҳо.

-Войи хирманкӯбҳои нимашаб,

Войи он шабҳои пурсуру тараб.

-Вой аз он байту ғазалҳои Амир,

Войи он чаппотию дуғу фатир.

-Эй дареғи боғу роғу марғзор,

Эй дареғи нағмаҳои обшор.

…Гӯши саҳроҳо пур аз ин нолаҳо,

Ғарқа дар хун лолаҳо дар ёлаҳо.

Ҳасрати оби зулолу босафо,

Шиква аз бедодию ҷабру ҷафо,

Байтҳои дарду ҳасрат мешуданд,

Ё навиди фатҳу нусрат мешуданд…

***

…Оқибат бо заҳмати тоқатшикан,

Он макон гардид гулзору чаман.

Боғ бишкуфту замин гулзор шуд,

Он кавир аз хоби худ бедор шуд.

Об омад бар раги ҷӯборҳо,

Тоза шуд аз кӯча хассу хорҳо.

Он замини гаштгоҳи муру мор,

Кам-камак табдил шуд бар киштзор.

То замоне к-он макон обод шуд,

Зарра — зарра хоки мардум бод шуд.

Эй басо кӯдак, ки нозода бимурд,

Эй басо шамъи ҷавониҳо фусурд.

Эй басо пирони ранҷуру наҳиф,

Гашта қурбонии аъмоли касиф.

Дар ниҳоят заҳмати мардони кӯҳ,

Бар замини сӯхта бахшид рӯҳ.

Боғҳову деҳаҳо бунёд шуд,

Дашти Дилварзӣ, каме обод шуд.

Омада бар ҷӯйҳо оби равон,

Хун давонида ба рӯи одамон.

Дар наво печид набзи зиндагӣ,

Ҳамнавои нахли сабзи зиндагӣ.

Дашт акнун чун гулистон менамуд,

Он ҳама дарду алам гӯё набуд…

Мардумон шоду пур аз илҳоми кор,

Пахта гашта рамзи фарру ифтихор.

Лек ин як манзаре дар дида буд,

Ҳолате, ки дидаи сар дида буд.

Дидаи дил хира дар чизи дигар,

Хиратар гашта зи хуноби ҷигар.

Ру ба сӯи як макони дури дур,

Роҳ мерафтанд гӯё сӯи гӯр.

Дар замини сӯхта, ҳамранги дуд,

Об ин ҷо шӯру ҳам бешарфа буд.

Дашт ин ҷо хонаи сусморҳо,

Ҷилвагоҳи морҳо, кафторҳо.

Гарчи гургони даранда кам буданд,

Гургҳо ин ҷо ҳама одам буданд.

Одамишаклони бо ахлоқи гург,

Дар хари мансаб саворони сутург.

Аз барои шӯҳрату унвону ном,

Зулм карда одамонро чун ғулом…

 

ДОСТОНИ АДИБЕ, КИ БО ДИДАНИ РӮЗГОРИ АСАФБОРИ ПАХТАКОРОН ШИГИФТЗАДА ШУД

 

«Ҳаво, ки хунук мешуд, ғаму андӯҳ дили моро мефушурд.Пашшаҳо

вабо барин ҳуҷум намуда, он қадар мегазиданд, ки дасту пою рӯи одам

варам мекард.На молидани одеколон, на пашшахона ва на либос аз онҳо

наҷот дода наметавонист.Ҳамин ки бӯи одеколон андаке паст мешуд,

пашшаҳо аз нав ба ҳуҷум мегузаштанд. Охир чи тавр тамоми шаб нишас-

та ба баданатон одеколон мемолед!? Бинобар ҳамин гази командировкаи

 якчандрӯзаро кутоҳ карда, роҳи шаҳрро пеш гирифтанӣ шудем.»

«Байни маркази райони Мастчоҳ ва маркази совхоз 6 келометр роҳ

аст.Лекин он  роҳ  чунон  хоку ноҳамвор,  ки зиёда аз  як соат  вайро  тай

кардан зарур меояд.»

Ҳоҷӣ Содиқ, Ҳилолиён Аскар. «Аз Мастчоҳ ба Мастчоҳ», Сталино-

бод, 1961,  с. 94-  95

Чокарони ҳизби Ленин бо виқор,

Васф карда ҳар талоши пахтакор.

Як адиби зубдаи донандаро,

Як азизи ходиму хонандаро.

Роҳиаш карданд сӯи пахтазор,

То намояд васфи кори пахтакор.

То кунад ҳамду санои босифат,

Пахтаро чун соҳаи аълосифат.

ӯ расид аз шаҳру ҳоли зор дид,

Деҳаро як ҷои дилозор дид.

Саҳнаҳоеро, ки бо чашми сараш,

Дид ӯ, аммо наомад бовараш:

Пахтаро чун манбаи рӯзирасон,

Карда маъбуде барои одамон.

Ҷумла ғамхорӣ, барои пахта буд,

Одам инҷо ҳамчу «шери ахта» буд.

Сӯхта аз хандаҳои офтоб,

Саҳмашон аз зиндагӣ ранҷу азоб.

Хаставу уфтодаву дилхун ҳама,

Мисли беобу алафмонда рама.

Дастҳо шахшулу лабҳо хушку қоқ,

Дар хати пешонӣ, ожанги фироқ.

Кафшҳо фарсуда, пора пираҳан,

Устухону пӯст гашта марду зан.

Пӯстҳо бар устухон часпида буд,

Лоғарӣ, ингуна кай кас дида буд?!

Кӯдакон дар чанги гармо рӯзу шаб,

Мубтало бар дарду ранҷу сӯзу таб.

Дасту по чиркину ишкамҳо варам,

Чашмҳо гуду нигаҳҳо пур зи ғам.

Пирмарду пирзанҳо бемадор,

Гӯиё ки марги худро интизор.

Рафтаанд аз зеҳнҳо, аз ёдҳо,

Туъмаҳои он ҳама бедодҳо.

Пахтазор, аммо тамизу тоза буд,

Равнақаш дар ҳар куҷо овоза буд.

Пахтазорон хурраму шодобу тар,

Пахтакорон ташнакому хунҷигар.

Пахтазорон ифтихори хоҷагон,

Пахтакорон бардаҳои нотавон.

Пахтазорон наварӯсони чаман,

Пахтакорон мурдаҳои бекафан.

Ҷӯяҳои пахта шодобу қашанг,

Кӯчаҳои деҳаҳо пурхоку санг.

Ҳар нафас обу ҳаво ҷонсӯз буд,

Дарду ғам як рӯз не, ҳаррӯз буд.

Модарону кӯдакон камхун шуда,

Туъмаи силу вабо, тоун шуда.

Хандаи маснуъ дар лабҳояшон,

Чашмҳошон чашмаи оби равон.

Духтарон, он гулъузорони чаман,

Чокарони пахта- «тиллои ватан».

Мӯяшон хокистарӣ аз гарду хок,

Дасту по аз неши пахта чок-чок.

Сарвҳо буданду акнун бо ситам,

Пеши пои пахтаҳо гардида хам.

Чашмҳо бегона бо ишқу ҳавас,

Гунаҳо беотифа чун хору хас.

Дар ҷавонон навҷавонӣ мурда буд,

Рӯҳашон ғамдидаву афсурда буд…

Ин ҳама ранҷу балоҳоро, ки дид,

Шуд адиби нуктадон талхакафид.

Ашки ҳасрат рехт аз ду чашми ӯ,

Шуълаҳо зад дар замираш хашми ӯ.

Пайкараш дар ларза аз он фоҷеа,

Ақлу ҳушашро рабуд он воқеа.

Шаҳр омад, лек пеши дидааш,

Ҷилвагар он дарду ранҷи дидааш.

Шаб ба хобаш гиряҳои кӯдакон,

Нолаҳои модарони хастаҷон.

Ҳар шабе кобус медид он азиз,

Наъра мезад нимашаб мисли мариз.

Пирмарду кӯдакони хастаҳол,

Пеши чашмонаш заифу бемаҷол.

Он ҳама зулму ситам бар одамон,

Он ҳама ранҷу бало дар он макон.

Гум намешуд аз фазои дидааш,

Буд гӯё ин ҷазои дидааш.

Худ ба худ мегуфт он аҳли қалам:

«Аз куҷо меояд ин ҷабру ситам?

Аз чи ин мардум гирифтори азоб,

Кулфату хории онҳо беҳисоб?

Аз чи ин мардум чунин бечораанд,

Лек масъулини мо бекораанд?

Дар заминканҳо! На инки хонаҳо,

Дар ватан, аммо чунон бегонаҳо

Инчунин талху сиёҳе сарнавишт,

Дасти кӣ бар мардуми Масчо навишт?

Аз чи онҳо чун ғулому бардаанд,

Ё магар онон ҷиноят кардаанд?

Корашон хубу вале худ хору зор,

Пахтаҳо сарсабзу онҳо бемадор.

Пахтаҳо шодобу онҳо ташнаанд,

Пахтаҳо серанду онҳо гушнаанд.

Бачаҳошон бенасиб аз бачагӣ,

Ҳар тараф чун соилони кӯчагӣ.

Сарпарасте ҳаст, аммо чун ятим,

Зиндагӣ дар ҷисмашон гашта ақим.

Чун гиёҳи ёва тард аз киштзор,

Аз навою аз навозишҳо канор.

Марг инҷо дар камини одамон,

Мекушад ҳар лаҳзае пиру ҷавон.

Зиндаҳо дар ҳайрату дар изтироб,

Мурдаро шӯянд, бо чӣ? Нест об!

(Мурдаҳо бо ашк, тоҳир мешуданд,

Баҳри хоки сард ҳозир мешуданд.)

Ҳар замон бо оҳи сӯзон аз ҷигар,

Мерасад аз мурдаҳои нав хабар.

Гӯрканҳо дар талошу боз ҳам,

Мурдаҳо бисёр, аммо гӯр кам.

Мурдаҳо беобу тобуту кафан,

Дар фиғону оҳу нола марду зан.

«Во балом»у «во дареғ»у «во ҷигар»,

Гӯши саҳрою фалакро карда кар»…

Ин ҳама даҳшат зи ҳоли одамон,

Пеши чашмонаш аёну ноаён.

В-аз вуҷуди он ҳама ранҷу ситам,

Ғусса мехурд ӯву месӯхт аз алам.

Баъд аз он дар чашми ӯ ҳар ҳокиме,

Аҳриман буду фашисту золиме.

Баъд аз он тоқат набудаш, ки дигар,

Луъбате бошад хамӯшу лолу кар.

Дида пӯшад бар ҳақиқатҳои рӯз,

Дидаву нодида гирад ранҷу сӯз.

Дигар аз дунёи худ безор шуд,

Инзиво бигрифт ӯ бекор шуд.

Зиндагӣ дар пеши чашмаш мурда буд,

Баски андуҳи замонро хурда буд.

Баски арзишҳои одам рафта буд,

Одамият ҳам зи олам рафта буд.

Он адиби нуктасанҷи зиндаёд,

Инзиворо аз ҳама тарҷеҳ дод.

Рафт ӯ бар гӯшаи беқайдиҳо,

Карда кори дафтару хома раҳо.

ӯ дар ин узлат шаҳиди хома шуд,

Қаҳрамони ҷовиди ин чома шуд.

Инчунин марге на марги сода буд

Марги як руҳу дили озода буд.

Марги ҳифзи эътимоду боварӣ,

Ҳифзи шаъну иззати одамгарӣ.

Марги растан аз лаҷанзори риё,

Марг, аммо рафтане бар кибриё.

Оре, оре, ӯ чу пулоди асил,

Аз филизоти бадал барканда дил.

Қад алам бинмуд, аммо хам нашуд,

Ғайб зад аз дида, аммо кам нашуд!

 

РУҶӯИ ДЕҲАИ МАТРУК

«…деҳаҳои Масчои Кӯҳӣ ба хотири он ки мардум дубора барнагар-

дад, ….вайрон карда шуданд…»

Хуршеди АТОУЛЛО, «Қатли шери Масчо»

Деҳаи матрукае дар шеби кӯҳ,

Холӣ аз ҳар чиз, бефарру шукӯҳ.

Сокинонаш сояҳои абрҳо,

Хонаҳо тандиси гӯру қабрҳо.

Марг дасту рӯшро пуф карда буд,

Зиндагӣ он ҷо таваққуф карда буд.

Дар фироқи рафтаҳо хун мегирист,

Аз ҷафои чархи гардун мегирист.

Ҳар касе, ки будаш андак ақлу ҳуш,

Нолаҳои деҳа меомад ба гӯш:

— Ман парешону пакар афтодаам,

Лошаам, ки лолу кар афтодаам.

Рӯҳу ҷонро аз тани ман бурдаанд,

Рангро аз гулшани ман бурдаанд.

Он кишоварзам, ки боди фитнаҷӯ,

Бурда аз хоки заминам рангу бӯ.

Боғбонеам, ки дасти рӯзгор,

Ҷои гул бахшида як полиз хор.

Ҷангали сабзам, ки дастони табар,

Бурда аз ҷисмам шукӯҳи барги тар.

Ҳазрати Одам манам, ки сарнавишт,

Берунам андохт аз хоки биҳишт.

Гӯшае танҳои танҳо мондаам,

Ғурбатамро дар худам гурондаам.

Оҳ, кас ёд аз мани танҳо накард,

Дасти манро рӯзгорон кард тард.

Зиндагӣ, гӯё ки оқам кардааст,

Он нишотам рафт, қоқам кардааст.

Кӯчаҳоям кӯр гашта зери хок,

Сӯхта аз ташнагӣ олую ток.

Хонаҳоям бе дару дарвозаанд,

Бе сафову бе навои тозаанд.

Синаи ман ёдгори рафтаҳост,

Рафтаҳое, ки худи аҳволи мост.

Чашмаҳо хушкида, ҷӯҳо гум шуда,

Пайкари ман холӣ аз мардум шуда.

Оброҳи боғҳо — анбори санг,

Боғҳо хушкидаву беобу ранг.

Лонаҳо дар шохсорон бесадо,

Боғҳо урёну бесавту наво.

Субҳи ман бе нағмаи бонги хурус,

Рӯзи ман бе рӯзию туршу абус.

Ку дигар он хониши кабки дарӣ?

Мурда дар ман шеваҳои дилбарӣ.

Нағмаи ҷонбахши булбулҳо ки на.

Гул намонда, пора қалби ойина.

Пайкарам гӯрест, гӯри зиндагӣ,

Холиам аз созу сӯри зиндагӣ.

Ин манам обастани андӯҳҳо,

Модарам- пушту паноҳам, кӯҳҳо!

Не садои кӯдакон дар кӯи ман,

Не навои обҳо дар ҷӯи ман.

Не насиме, то расад аз бораҳо

Не танини ҷунбиши гаҳвораҳо,

Не ғиреви барраву бузғолаҳо,

Не самоъи лолаҳо дар ёлаҳо.

Мисли хори домани кӯҳи баланд,

Мондаам дар коми сад ранҷу газанд.

 

ДАШТИ ДИЛВАРЗИН ТАЛИ БАРЗУ БИШУД

 

«… мардуми ноҳияи Мастчоҳ бо ҳамон ифтихор ва ойини ватандории

худ пас аз кӯч бастан ба мавзеъи нав ва бунёд намудани диёри шукуфову

сабзу хуррам, дар навбати аввал, суннатҳои аҷдодӣ ва ойинҳои миллии

қадимаро ҳамроҳи хеш ба ин сарзамини тозабунёд овардаанд ва то кунун

онҳоро бо беҳтарин ваҷҳ идома медиҳанд.

Ҳамзамон бо ин, баробари шакл гирифтани як воҳиди маъмурии дига-

ри Тоҷикистон ба унвони Мастчоҳи нав мардуми шарафманд ва хештан-

шиноси он шаҳраку деҳот ва маҳаллаҳои навбунёдро дубора бо номҳои

ҷуғрофии куҳани суғдӣ номгузорӣ карда, ба ин васила дар эҳёи фарҳанги

бостонии худ саҳми муносиб гузоштаанд.»

Эмомалӣ РАҲМОН

 

Он ҳама ранҷу азиятҳои дашт,

Имтиҳони зиндагӣ буду гузашт.

Имтиҳоне, ки назирашро башар,

То кунун кам дида дар ҷои дигар.

Имтиҳоне — разми маргу зиндагӣ,

Имтиҳоне — базми маргу зиндагӣ.

Имтиҳони зӯри бозуву ғурур,

Имтиҳони қудрати ақлу шуур.

Имтиҳони тоқату сабри асаб,

Имтиҳони шӯҳрату ному насаб.

Имтиҳоне дар баҳои молу ҷон,

Имтиҳоне аз барои хону мон.

Имтиҳоне берун аз ҳар қоида,

Имтиҳоне ҷабру ғафлатзоида.

Имтиҳоне аз мусибат, дард, оҳ,

Имтиҳони муҷримони бегуноҳ.

Лек мардони ғаюру сарбаланд,

Бо вуҷуди он ҳама ранҷу газанд.

Бо тавону шӯру фатҳи бемисол,

Ибтикору ҳиммату кори ҳалол,

Даштро бо ҷомаи боғу чаман,

Ҳусни нав бахшида бар юмни Ватан.

Гарчи молу ҷони худро бохтанд,

Шӯразореро гулистон сохтанд.

Дашт, таслими абармардони кӯҳ,

Хурраму обод гашту бошукӯҳ.

Кӯчаҳо мумфаршу нуронӣ шуданд,

Хонаҳо зебо, чароғонӣ шуданд.

Ёфт поён қиссаи «буду набуд»,

Дашти Дилварзӣ Тали Барзу бишуд.

Рустамибозу, Фаридунзодагон,

Ифтихори кишвари озодагон.

Гарчи гоҳе ҷабр диданду ҷафо,

Аҳли дил буданду қавми бовафо.

Бо ҳидоятҳои мардони накӯ,

Он биёбонро намуда зеру рӯ.

Қаҳрамони кору заҳматҳо шуданд,

Сарварони хайру раҳматҳо шуданд.

Бар куҳистон низ руҳи нав дамид,

Як насими тозаи эҳё вазид.

Як насим аз ҷинси меҳру нангу ном,

Як сапеда аз гузори уфқи шом.

Ҷилва карду дар замири кӯчиён,

Он далерони Фаридунзодагон,

Ёди боғу деҳаро бедор кард,

Иддаеро озими куҳсор кард.

Омаданду аз дили вайронаҳо,

Берун оварданд боғу хонаҳо.

Ҷӯйро бо бӯсаҳои масти об,

Дода нуру шӯру шавқи изтироб.

Об омад, осиё бедор шуд,

Сабзу хуррам руҳи гандумзор шуд.

Хору хас аз роҳу кӯча гум шуданд,

Хонаҳо пурнур аз мардум шуданд.

Деҳа ҷавлонгоҳи рақси сояҳо,

Ҳамнаво бо суҳбати ҳамсояҳо.

Чашмаҳо ойинадори осмон,

Куҳҳо монанди марди паҳлавон,

Муттакои марзи ободӣ шуданд,

Саҳнаи пирӯзиву шодӣ шуданд.

Дар лаби рӯду нишеби дарраҳо,

Рақси сабза, шавқу шӯри барраҳо.

Инчунин аз дарраҳо, аз куҳҳо,

Дур гашта ғуссаву андуҳҳо.

Бод атри ишқро парвоз дод,

Зиндагиро мавҷи сузу соз дод.

Деҳаҳо — вайронаҳо эҳё шуданд,

Чун арусон хушгилу зебо шуданд.

***

Шамси истиқлол инҷо рӯ намуд,

Боби фатҳу ҳиммати навро кушуд.

Оқибат вайронае обод шуд,

Хотири ғамгини миллат шод шуд.

Гӯшае, ки номи он Янтоқ буд,

Дар харобӣ, якка буду тоқ буд.

Сабз шуд монанди боғу бустон,

Бустони сарзамини тоҷикон.

Кӯчаи мо ҳам дубора тӯй шуд,

Ҳар куҷои русто хушбӯй шуд.

Дашт акнун сабзазору гулшан аст,

Ифтихори миллат асту меҳан аст.

Пайкари Сомонӣ, он олитабор,

Ҳамчу пайки ваҳдати халқу диёр.

Қад алам бинмуд — рамзи иттиҳод,

Иттиҳоде, ки ҳамеша зинда бод!

 

 

ОХИРСУХАН

 

 

Бод ҳарҷо ҳар замоне мевазад,

Аз маконе бар маконе мевазад.

Панҷаи ӯ аз китоби хотира,

Мекушояд тоза боби хотира.

 

Саргузашти рафтаро пеши назар,

Мекунад бо ҳар тариқе ҷилвагар.

 

Мевазад мисли нафасҳои ҳаёт,

Медавад дар кӯчабоғи хотирот.

 

Ҳар киро чашми дилу ҷон рӯшан аст,

Сӯзи оҳи бод дар рӯҳу тан аст.

 

Дарс мегирем аз фарёди бод,

Дарси созу сӯзу дарси иттиҳод.

 

Аз замири бодҳои бетараф,

Қиссаҳое гуфта аз обу алаф,

 

Ёди дунёи шаҳидон кардаем,

Ёди он мардони даврон кардаем.

 

Дарди ҳиҷрат достони тоза нест,

Бори ҳиҷрат қобили андоза нест.

 

То замоне руҳи инсон дар тан аст,

Кори ӯ ҳамвора ҳиҷрат кардан аст.

 

Ҳиҷрате баҳри тану як пора нон,

Ҳиҷрате баҳри рифоҳи хонадон.

 

Ҳиҷрате аз тангноҳо, аз фишор,

Ҳиҷрате аз бими зиндон, бими дор.

 

Ҳиҷрате аз ҳар куҷо то нокуҷо,

Ҳиҷрате сӯи ҷавори кибриё…

 

Гарчи бошад достонҳо бешумор,

Мухтасар гуфтем мо, маъзур дор.

 

Он азизон дар гузори бодҳо,

Зиндаанд имрӯз ҳам дар ёдҳо.

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s

%d такие блоггеры, как: